Φιλικός διακανονισμός;
Φιλικός διακανονισμός είναι η συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, που εφαρμόζεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποζημιώνουν τον εμπλακέντα σε ατύχημα πελάτη τους, ο οποίος δεν είναι υπεύθυνος για τη ζημιά και ο οποίος θα είχε δικαίωμα αποζημίωσης από την εταιρία του υπαίτιου.
Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου;
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινούμενων οχημάτων έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 489/76 σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση 585/78.
Έναρξη κάλυψης μετά την αγορά
Η κάλυψη ξεκινάει την επομένη(από την ολοκλήρωση της αγοράς) εργάσιμη ημέρα στις 12.00 το μεσημέρι.
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες χωρίς καμιά ποινή και χωρις να αναφέρει αιτιολογία. Η προθεσμία του δικαιώματος αρχίζει είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ’ αποστάσεως, είτε από την ημέρα που παρέλαβε τους συμαβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφ όσον αυτή είναι μεταγενέστερη.
Δικαίωμα εναντίωσης
Το δικαίωμα του ασφαλισμένου το οποίο απορρέει από το άρθρο 2 § 5 και το άρθρο 2 § 6 του Ν.2496/1997, σχετικά με την παρέκκλιση του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τη σχετική πρόταση ασφάλισης. Η γνωστοποίηση της εναντίωσης πραγματοποιείται με επίδοση επί αποδείξει ή συστημένη επιστολή του ασφαλισμένου, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του συμβολαίου.